Baduku Mayeya Maata

ಬದುಕು ಮಾಯೆಯ ಮಾಟ ಬದುಕು ಮಾಯೆಯ ಮಾಟಮಾತು ನೊರೆ-ತೆರೆಯಾಟಜೀವ ಮೌನದ ತುಂಬ ಗುಂಬ ಮುನ್ನೀರುಕರುಣೋದಯದ ಕೂಡಅರುಣೋದಯವು ಇರಲುಎದೆಯ ತುಂಬುತ್ತಲಿದೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊನ್ನೀರು ನಿಜದಲ್ಲೆ ಒಲವಿರಲಿಚೆಲುವಿನಲೆ ನಲಿವಿರಲಿಒಳಿತಿನಲೆ ಬಲವಿರಲಿ…

Continue Reading →