Indian Cities on Banks of Rivers

City➖➖River➖➖State⚫Agra➖Yamuna➖Uttar Pradesh⚫Ahmedabad➖Sabarmati➖Gujarat⚫Allahabad➖At the confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati➖Uttar Pradesh⚫Ayodhya➖Saryu➖Uttar Pradesh⚫Badrinath➖Alaknanda➖Uttarakhand⚫Banki➖Mahanadi➖Odisha⚫Brahmapur➖Rushikulya➖Odisha⚫Chhatrapur➖Rushikulya➖Odisha⚫Bhagalpur➖Ganga➖Bihar⚫Kolkata➖Hugli➖West Bengal⚫Cuttack➖Mahanadi➖Odisha⚫New Delhi➖Yamuna➖Delhi⚫Dibrugarh➖Brahmaputra➖Assam⚫Ferozpur➖Sutlej➖Punjab⚫Guwahati➖Brahmaputra➖Assam⚫Haridwar➖Ganga➖Uttarakhand⚫Hyderabad➖Musi➖Telangana⚫Jabalpur➖Narmada➖Madhya Pradesh⚫Kanpur➖Ganga➖Uttar Pradesh⚫Kota➖Chambal➖Rajasthan⚫Kottayam➖Meenachil➖Kerala⚫Jaunpur➖Gomti➖Uttar Pradesh⚫Patna➖Ganga➖Bihar⚫Rajahmundry➖Godavari➖Andhra Pradesh⚫Srinagar➖Jhelum➖Jammu & Kashmir⚫Surat➖Tapi➖Gujarat⚫Tiruchirapalli➖Kaveri➖Tamil Nadu⚫Varanasi➖Ganga➖Uttar…

Continue Reading →